Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

OBECNÉ


Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční formou "RFx - Poptávka".

Předkládání nabídek do aukčního systému, bude v termínu od 29.01.2021 v 11:00 hodin do 19.02.2021 v 13:00 hodin.
Kontrolní kolo, ve kterém dochází ke kontrole nabídek zadavatelem, bude v termínu 19.02.2021 v 13:00 hodin až 19.02.2021 v 16:00 hodin.

NEZAPOMEŇTE SE PŘIHLÁSIT DO AUKČNÍHO SYSTÉMU!

V případě technických dotazů se prosím obracejte na p.Vlacha - tel.číslo: 602 306 827, email: vlach@spolchemie.cz

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky a Pravidla elektronických aukcí PROebiz,
v opačném případě, prosím o potvrzení na email jungwirthova@spolchemie.cz

Ústí nad Labem, dne: 29.01.2021 10:51

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Radka Jungwirthová
telefon:+420 477 163 653
email: jungwirthova@spolchemie.cz
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

PŘEDMĚT


Předmětem "RFx - Poptávka" jsou tyto položky:

Ostatní údaje naleznete v přílohách.
POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Výměna GRP / PP potrubí v ME

Bližší specifikace položky:
Výměna GRP / PP potrubí v Membránové elektrolýze. Stávající potrubí GRP/PP nahradit nerezovou ocelí třídy 1.4571 (DN25/16x2,6; DN50/16x2,9; DN80/16x3,2; DN100/16x3,6; DN150/16x4 a DN200/16x4,5) dle PID a izometrií.
- zhotovitel bude při své činnosti v maximální míře respektovat standardy zavedené v provozu ME
- po ukončení díla bude předána dokumentace skutečného provedení včetně průvodně technické dokumentace
- Prohlášení o jakosti a kompletnosti provedených prací
- součástí nabídky bude i izolace a lešení
- těsnění Powerflon Pink s=3mm nebo těsnění PTFE s košilkou
- nabídka bude rozdělena na jednotlivé potrubní větve
- realizace díla je možná pouze o provozních odstávkách v dubnu a říjnu (vždy 7. dní).
Pozor: nutná úprava uložení vzhledem k jinému průměru potrubí

Seznam příloh: - izometrie skutečného provedení všech potrubních větví
PID KOH rev.9

Nutná prohlídka místa realizace: 04. 02 – 05. 02. 2021, kontaktujte p. Vlacha - tel.číslo: 602 306 827.

Při prohlídce budou vysvětleny:
- technické požadavky na dílo, jako jsou např. požadavky na provedení svarů, provedení izolací(jejich tloušťka, zakrytování) atp. a vysvětleny případné nejasnosti."

Přílohy:
[ 011_-_01_-_KOH_31_-_102C_-_80(1).pdf ] [ 011_-_01-_KOH_31_-_103C_-_125(1).pdf ] [ 011_-_02_-_HMK_-_101C_-_200(1).pdf ] [ 011_-_02_-_HMK_-_102C_-_50(1).PDF ] [ 011_-_03_-_KOH_31_-_104C_-_125(1).pdf ] [ 011_-_03_-_-KOH_32_-_141C_-_50(1).PDF ] [ 011_-_04_-_KOH_32_-_139C_-_25(1).PDF ] [ 011_-_04_-_KOH_32_-_142C_-_100(1).PDF ] [ 011_-_04_-_KOH_32_-_150(1).pdf ] [ 012_-_05_-_KOH_31_-_101C_-_200(1).pdf ] [ PID(1).pdf ]
1.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh,
Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
NÁZEV VOLITELNÉ PODMÍNKYROZSAH HODNOTPOVAHA
Splatnost faktur (ve dnech)45; 60; 75; 90
Záruka (minimálně 24 měsíců)24; 36; 48; 60
Termín dodání od obdržení objednávky/smlouvy v týdnech(text)
Termín realizace díla- ihned po ukončení VŘ - dle termínu odstávek (Duben a Říjen) /2021NE; ANO
Specifikaci cenové nabídky vložte do přílohy i s cenovou nabídkou(text)
Respektujeme výše požadované paramatry do poptávkyNe; Ano
Zavazujeme se, že naše cena je pevná a závazná - pro uvedené zadáníNe; Ano
Doložili jste reference práce v oboru (certifikace)Ne; Ano
Doložili jste výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo jiný doklad prokazující oprávnění k dané činnosti? (Přiložte jako přílohu na hlavní obrazovace)Ne; Ano
Dodavatel se seznámil se zněním příloh k zadání poptávky.Ne; Ano
Dodavatel se seznámil se zněním přílohy: Všeobecné obchodní podmínky, Sankční řád, BOZP, Instruktáž, VOP nákup_2017, GDPRNe; Ano


V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

PŘÍLOHY


1. Příloha pozvánky - Instruktáž.doc

2. Příloha pozvánky - Příloha_-Osobní_údaje_-_v_ČJ_pro_nákup.docx

3. Příloha pozvánky - Pril_QPB03_Bezpečnost_Prace_F_(neutrální).docx

4. Příloha pozvánky - Pril_QSR03_Sankční_Řád_SG_F_(neutrální).docx

5. Příloha pozvánky - VOP Spolek_01092020_čistá.docxVýzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA: v CZK bez DPH i s dopravou.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Dle volitelných podmínek.


3. TERMÍN REALIZACE : Uveďte termín dodání v týdnech od obdržení objednávky/smlouvy

Termín realizace díla - v odstávkách - Duben a Říjen/2021

4. NÁKUPNÍ PODMÍNKY:

Nákupní í podmínky zadavatele, které budou zapracovány do smlouvy o dílo, která bude s vítězem výběrového řízení uzavřena. Svou účastí ve výběrovém řízení, účastník s navrženými podmínkami vyjadřuje svůj souhlas.

a) Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení až po splnění předmětu díla (soutěže).
b) Splatnost faktur minimálně 45 dnů a více od data obdržení objednatelem.
c) Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele 0,02% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
d) Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla a trvá min. 2 roky.
e) Při nesplnění termínu realizace díla zhotovitelem, dohodnutého ve smlouvě o dílo, nebo na kterém se zástupci smluvních stran ve věcech technických uvedení ve smlouvě o dílo dohodnou, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 1000,- Kč za každý den prodlení.
f) Smluvní pokuta za porušování bezpečnostních předpisů: dle přílohy QSR – SANKČNÍ ŘÁD
g Uchazeč se zavazuje, že bude dodržovat podmínky dle přílohy QPB a Instruktáž, které jsou uvedeny v příloze této pozvánky
h) Smluvní pokuta za nesplnění termínů pro odstranění vad a nedodělků, popř. reklamačních vad: 1.000,- Kč za vadu nebo nedodělek a den prodlení
i) Veškeré informace jsou důvěrné, po ukončení výběrového řízení vymažte ze všech médií. Smluvní strana, která byla s důvěrnými okolnostmi seznámena, není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany tyto údaje a sdělení prozradit třetí osobě, ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, pro který s nimi byla seznámena.

- dodavatel se zavazuje,že svojí účastí souhlasí se všemi přílohami


6. OSTATNÍ PODMÍNKY:

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

KONTAKTY


Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Revoluční 1930/86
400 32 # #Ústí nad Labem
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:
Radka Jungwirthová
telefon: +420 477 16 3653/mob.: 731 630 024
email: jungwirthova@spolchemie.cz

V případě technických dotazů se prosím obracejte na p.Vlacha - tel.číslo: 602 306 827, email: vlach@spolchemie.cz

Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

PRAVIDLA


PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v poptávce pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

i440063 Výměna GRP / PP potrubí v ME

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do eAukční síně spolu s odkazem na tuto pozvánku vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ NABÍDKY
eAukční síň slouží pro zadání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední zadaná nabídka, která se nachází v eAukční síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaši nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení on-line poptávkového řízení vám bude nabídnutá možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ON-LINE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.